fbpx
Zaznacz stronę
0,00 
0

.Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

www.www.cucinaora.com

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki zawierania umowy sprzedaży, a także zasady korzystania przez Klienta ze strony internetowej cucinaora.com i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze strony, wysyłania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, składania Zamówienia i zawierania umowy, dostarczania zamówionego Produktu Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny Produktu, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest Arkadiusz Maksymowicz, Marcin Rowicki, Paweł Zalewski, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą APM S.C. z siedzibą pod adresem Plac Jana Pawła II 4/2, 10-102 Olsztyn, NIP: 7393937580.
 3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Sklepie Internetowym pod adresem cucinaora.com/regulamin. Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy sprzedaży. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia jest wysyłany Klientowi  w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy.
 4. Wymóg akceptacji Regulaminów. Umowa sprzedaży jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyraźna akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania obowiązujących w nim zasad. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wymóg potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia.
 6. Adresaci Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy jest przeznaczony zarówno dla Konsumenta, jak i dla Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych w Regulaminie.
 7. Właściwa reprezentacja Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, zawierająca Umowę, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia przez wyżej wskazaną osobę dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia.
 8. Uprawnienia konsumenckie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

II. DEFINICJE.

 1. Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
 2. Usługodawca / Sprzedawca – Arkadiusz Maksymowicz, Marcin Rowicki, Paweł Zalewski, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą APM spółka cywilna z siedzibą pod adresem Plac Jana Pawła II 4/2, 10-102 Olsztyn, NIP: 7393937580, e-mail: info@cucinaora.com, tel. +48 573 931 122, świadczący Usługi elektroniczne oraz sprzedający Produkty na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Klient / Kupujący:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego,

która zamierza zawrzeć lub skutecznie zawarła Umowę ze Sprzedawcą w sposób opisany w Regulaminie.

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zmierzający do zawarcia Umowy lub zawierający Umowę wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni świątecznych.
 5. Formularz kontaktowy – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający przesłanie zapytania, w tym w zakresie Produktu, a także złożenie zapytania w zakresie możliwości złożenia Zamówienia lub nawiązania współpracy.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta użytkownika.
 7. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności oraz podanie danych osobowych Kupującego.
 8. Konto (użytkownika) – Usługa elektroniczna oznaczona imieniem, nazwiskiem, nazwą nadaną przez Użytkownika, adresem e-mail i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanymi przez Klienta, stanowiącymi zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem założonego Konta lub bez jego zakładania. Zarejestrowanie Konta wymaga adresu e-mail. Pierwsze zalogowanie do Konta wymaga ustawienia hasła do Konta. Kolejne logowania do zarejestrowanego Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego do Konta hasła.
 9. Produkt – rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
 11. Sklep Internetowy (Serwis) – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem cucinaora.com umożliwiająca założenie Konta, złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży oraz zamówienie usługi Newsletter, a także skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub innych podmiotów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego stanowi ofertę zakupu Produktu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 15. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, w przypadku Produktów materialnych- za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 16. Dostawca – firma świadcząca usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów, przy czym Sprzedawca może także współpracować z firmami pośredniczącymi w zawieraniu umów z firmami świadczącymi usługi dostawcze.
 17. Polityka Prywatności i plików cookies – regulamin zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz zawierający informacje odnoszące się do wykorzystywania przez Sklep Internetowy plików typu cookie dostępny pod adresem cucinaora.com/polityka-prywatnosci.
 18. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).
 20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).
 21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 1. Funkcjonalność Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy umożliwia Klientom: przeglądanie artykułów w zakładce „Blog”, przeglądanie Produktów Sprzedawcy, założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Formularza rejestracji, prowadzenie i utrzymywanie Konta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, zapisanie na usługę Newsletter oraz kontakt z obsługą Sklepu Internetowego w celu finalizacji Zamówienia, Umowy sprzedaży, złożenia Zamówienia lub innych kwestii.
 2. Konto użytkownika. Korzystanie z Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieniu Formularza rejestracji. W Formularzu rejestracji należy podać adres e-mail, a po otrzymaniu wiadomości e-mail od Usługodawcy ustanowić hasło dostępu. Założenie Konta jest dobrowolne. Klient, który chce złożyć Zamówienie, może to uczynić bez zakładania Konta, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Klient obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Klientom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Klient nie może korzystać z Konta innego Klienta.
 3. Usunięcie Konta. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia usługi Konta w trybie natychmiastowym w przypadku naruszania niniejszego Regulaminu przez Klienta, w szczególności w przypadku naruszenia pkt 11 niniejszej części Regulaminu. Usługodawca może także wypowiedzieć usługę Konta z zachowaniem 3- miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku braku aktywności Klienta. Klient może żądać usunięcia swojego Konta w każdym czasie, przesyłając odpowiednie żądanie na adres e-mail Sprzedawcy. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację Zamówień, które są w toku.
 4. Formularz zamówienia. Korzystanie przez Klienta z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego wybranego Produktu do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta, Zamówienie może zostać złożone także bez rejestracji.
 5. Korzystanie z Serwisu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Zamówienie. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Klienta wszelkich szczegółów dotyczących Zamówienia, w tym rodzaju i ilości Produktów, ceny, kosztów i sposobu wysyłki, a także po potwierdzeniu przez Klienta, że zna i akceptuje postanowienia Polityki prywatności i Regulaminu.
 7. Odpłatność korzystania ze Sklepu Internetowego. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym jest co do zasady nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy sprzedaży Produktu.
 8. Okres świadczenia usług. Usługi polegające na udostępnianiu Serwisu oraz usługa Konta świadczone są Klientowi przez czas nieoznaczony.
 9. Pozytywne warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków technicznych:
 2. posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
 3. posiadanie dostępu do Internetu,
 4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 5. korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,
 6. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,
 7. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.
 8. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego wymaga posiadania urządzenia z systemem graficznym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej technologie JavaScript i akceptującej pliki cookie oraz dostępu do Internetu.
 1. Negatywne warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2. Obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Sklepu Internetowego. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez klienta danych nieprawdziwych.
 3. Prace konserwacyjne. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Sklepu Internetowego w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta. 
 4. Bezpieczeństwo Sklepu Internetowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.
 5. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Sklepu Internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych oraz niedostępności Sklepu Internetowego z powodu siły wyższej.
 6. Reklamacje Usług elektronicznych. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres: info@cucinaora.com albo pisemnie na adres: APM spółka cywilna Plac Jana Pawła II 4/2, 10-102 Olsztyn. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.

 IV. ISTOTNE INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

 1. Zaproszenie do zawarcia Umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu oraz Produktu elektronicznego. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polskiej i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są podawane Klientowi w procesie składania Zamówienia.
 3. Prawa autorskie. W Sklepie Internetowym oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie Internetowym, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.) oraz znaki towarowe. Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanych treści, używania ich do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy. Jednocześnie Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnianie przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców zdjęć Produktów lub mediów społecznościowych Sprzedawcy, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia źródła pochodzenia zdjęć lub innych materiałów, co może mieć miejsce w szczególności poprzez udostępnienie postu lub relacji/rolki lub zamieszczenie własnych materiałów z podaniem nazwy Sprzedawcy, adresu strony internetowej lub adresu jego profilu w mediach społecznościowych.
 4. Zdjęcia Produktów. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, co jest konsekwencją indywidualnych ustawień graficznych komputera Klienta.
 5. Koszty porozumiewania się na odległość. Klient ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
 6. Opis Produktu. Opis Produktu zawiera jego specyfikację, wymiary oraz materiały, z których został wykonany.
 7. Akcje promocyjne, gratisy. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności choć nie wyłącznie na przyznawaniu gratisów do zakupionych Produktów, okazjonalnym przecenianiu Produktów, organizowaniu ich wyprzedaży, możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Sprzedawca informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego lub w ramach mediów społecznościowych.
 8. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy. Klient ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową sprzedaży w następujący sposób:
  1. potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
  2. niniejszy Regulamin dostępny pod adresem cucinaora.com/regulamin oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia,
  3. formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem https://cucinaora.com/zwroty-i-reklamacje/ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia (dotyczy wyłącznie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta),
  4. formularz reklamacji dostępny pod adresem https://cucinaora.com/zwroty-i-reklamacje/ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR PŁATNOŚCI, DOSTAWY I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Wybór Produktu. Kupujący rozpoczyna składanie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do zakładki „Koszyk” za pomocą przycisku “Do Koszyka” na Stronie Internetowej .
 2. Przegląd zawartości Koszyka. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, Klient otwiera formularz „Koszyk”, w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia cen Produktów a następnie za pomocą przycisku „Złóż Zamówienie” przechodzi do zakładki będącej właściwym Formularzem zamówienia.
 3. Podanie danych. W zakładce „Dane” Kupujący podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, , adres dostawy (ulica, numer domu oraz numer lokalu, miejscowość wraz z właściwym kodem pocztowym, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę i chęci otrzymania faktury – nazwa firmy, NIP oraz adres siedziby. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji poprawności podawanych danych.
 4. Wybór metody płatności. Po weryfikacji poprawności danych wskazanych w ust. 4 powyżej, Kupujący wybiera metodę płatności spośród metod udostępnionych przez Sprzedawcę. Aktualnie dostępne metody płatności w Sklepie Internetowym to:
  1. Szybka płatność za pomocą Przelewy24;
  2. Płatność w ratach Przelewy24 (dostępne dla wybranych zestawów Produktów).
 5. Wybór sposobu Dostawy. W przypadku Produktów Kupujący wybiera sposób Dostawy sposobów udostępnionych przez Sprzedawcę. Aktualna lista sposobów dostawy dostępna jest w zakładce „Czas i koszty dostawy”.
 6. Koszty Dostawy. Ewentualne koszty Dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Kupującego metody zapłaty, miejsca Dostawy, jak również aktualnych promocji.
 7. Dostawa na terenie Polski oraz dostawa zagraniczna. Dostawa jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może jednak zwrócić się do Sprzedawcy z zapytaniem odnośnie możliwości wysyłki zagranicznej Produktów. W takim wypadku wszelkie szczegóły dotyczące Zamówienia są przez Strony ustalane indywidualnie drogą wiadomości e-mail. Sprzedający może także udostępnić opcję dostawy zagranicznej w formularzu Zamówienia- wówczas Klient jest informowany o wszelkich szczegółach (kosztach, sposobach dostawy) przy składaniu Zamówienia.
 8. Darmowa Dostawa. Co do zasady koszty Dostawy są pokrywane przez Kupującego. Sprzedawca organizuje akcje promocyjne, w ramach których Dostawa jest dla Kupującego bezpłatna. O aktualnych promocjach w tym zakresie Kupujący jest informowany za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego. Darmowa dostawa może być także przewidziana dla zamówień o określonej wartości albo w przypadku dostaw do określonych miejsc.
 9. Faktura VAT. Kupujący będący Przedsiębiorcą, który chce uzyskać fakturę VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę przed złożeniem Zamówienia. Faktura VAT będzie przesłana na adres e-mail
 10. Akceptacja Regulaminów i Polityki Prywatności. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności w sposób wskazany w części I pkt. 4 i 5.
 11. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Kupujący ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem Zamówienia, a w przypadku jego akceptacji, kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Powyższe równoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia oraz obowiązkiem zapłaty.
 12. Zawarcie Umowy. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego). Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa zdaniu poprzednim, zostaje zawarta prawnie wiążąca Umowa sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą.
 13. Termin wysłania Produktu. Termin wysłania przez Sprzedawcę Produktu do Kupującego wynosi od 2 do 7 dni roboczych, przy czym dokładny termin wysyłki uzależniony jest od rodzaju Produktu. Sprzedawca dokłada starań, aby wysyłać Produkty w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zawarcia Umowy.
 14. Pliki do pobrania. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępnić Klientowi bez dodatkowych opłat do pobrania dodatkowe materiały dotyczące zakupionego Produktu (w szczególności instrukcje użytkowania) w ramach funkcjonalności „Pliki do pobrania”, dostępnej na Koncie Użytkownika.
 15. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Klient zobligowany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności sporządzić wspólnie z Dostawcą protokół szkody.
 16. Produkt chwilowo niedostępny. W przypadku chwilowej niedostępności Produktu informacja w tym zakresie widoczna będzie w Opisie Produktu. Klient ma wówczas możliwość otrzymania informacji o dostępności Produktu poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 17. Skutki niedostępności Produktu. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta Produktu pomimo jego zamówienia albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Umowa sprzedaży zostanie anulowana w całości lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, zostanie zrealizowana bez brakującego Produktu.
 18. Skutki braku płatności. Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w terminie 9 dni od złożenia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego zapłaty.
 19. Operator kart płatniczych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI. OPINIE O PRODUKTACH.

 1. Warunki opinii. W Sklepie internetowym Sprzedawca umieszcza wybrane opinie o Produktach, które pochodzą z serwisu Allegro.pl i które zostały dodane wyłącznie w ramach umów sprzedaży zawartych i zrealizowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu Allegro.pl. Opinie te są dodawane w serwisie Allegro.pl zgodnie z Regulaminem Allegro.pl, dostępnym tutaj: https://allegro.pl/regulamin.
 2. Wybór opinii. Sprzedawca przy wyborze opinii, które zamieszcza kieruje się ich rzetelnością i obiektywizmem, wybierając opinie napisane poprawnie pod względem językowym i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a także nie zawierające treści bezprawnych, w tym sprzecznych z prawem, z dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego.

VII. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni licząc od otrzymania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Sposób odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem https://cucinaora.com/zwroty-i-reklamacje/ poprzez jego przesłanie w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres info@cucinaora.com. Celem usprawnienia procesu odstąpienia od Umowy rekomendowane jest podanie w oświadczeniu numeru Zamówienia.
 3. Skutek odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone, zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie, sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać a do zawarcia Umowy nie dochodzi.
 4. Zwrot Produktu. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Zwrot płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu odpowiedniej płatności w terminie 14 dni na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta.
 6. Sposób zwrotu płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Koszty zwrotu. Konsument odsyła Produkt na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, odpowiednio zabezpieczając Produkt.
 8. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Nieprzyjmowania przesyłek wysłanych na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I TRYB REKLAMACYJNY.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi. W zakresie Produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w Rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta, za brak zgodności Produktu z Umową, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność.
 2. Forma reklamacji. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy wskazanej w niniejszej części regulaminu, Konsument może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres info@cucinaora.com , lub też pisemnie na adres APM spółka cywilna Plac Jana Pawła II 4/2, 10-102 Olsztyn. Konsument może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://cucinaora.com/zwroty-i-reklamacje/, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Treść zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące informacje:
  – dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy) oraz numer Zamówienia,
  – załączniki w postaci: zdjęć w formacie .jpg lub .png lub filmów w formacie .mp4 ukazujących Produkt oraz jego niezgodność z umową,
  – szczegółowy opis niezgodności, w tym rodzaj i data wystąpienia niezgodności,
  – dowód potwierdzający dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym,
  – reklamacyjne żądanie Klienta.

  Zawartość reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem, natomiast może mieć wpływ na czas rozpatrzenia zgłaszanych roszczeń.

 4. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta w przypadku Produktu. Jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, Konsument może żądać jej wymiany lub naprawy. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył
 5. Niemożliwość lub nadmierność kosztów. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Moment stwierdzenia niezgodności. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 7. Odstąpienie od Umowy, obniżenie ceny. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w pkt 4 albo z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Koszty reklamowanej przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sprzedawca. Sprzedawca w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Konsument.
 9. Wyłączenie rękojmi wobec Przedsiębiorcy. W przypadku, w którym Kupującym jest Przedsiębiorca, wyłączone są jego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, o ile Konsument złoży reklamację w sposób umożliwiający merytoryczne ustosunkowanie się do jej zasadności.
 11. Sprzedający udziela Gwarancji jakości Produktów na okres 12 miesięcy- od momentu dostawy Produktu. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Warunki Gwarancji. Z niniejszej Gwarancji można skorzystać w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, w szczególności w zakresie niezgodności Produktu z opisem opublikowanym w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 13. Zakres Gwarancji. Gwarancja obejmuje wady Produktu, które tkwiły w Produkcie. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy wada powstaje z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności w przypadku uszkodzeń mechanicznych Produktu albo stosowania Produktu w sposób niezgodny z instrukcjami użytkowania, dostarczonymi przez Sprzedawcę.
 14. Procedura skorzystania z Gwarancji. Skorzystanie z Gwarancji możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesłanie go na adres elektroniczny Sprzedawcy na adres info@cucinaora.com. W przypadku stwierdzenia istnienia niezgodności z umową koniecznym będzie także przesłanie wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy- w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy.
 15. Uprawnienia gwarancyjne. Z tytułu gwarancji Klientowi przysługuje wyłącznie prawo do żądania wymiany Produktu na nowy- zgodny z umową.
 16. Inne środki prawne. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

IX. DANE OSOBOWE.

 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi złożonego zapytania.
 3. Uprawnienia Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu w przypadku świadczenia usług marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, wycofania zgody, o ile podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
 4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: cucinaora.com/polityka-prywatnosci.

 X. ZMIANY REGULAMINU.

 1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
  – zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w  Sklepie Internetowym Usług elektronicznych;
  – zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
  – zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
  – konieczności dostosowania zasad prowadzenia Sklepu Internetowego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Sprzedawcę organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
  – konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień;
  – połączenia, podziału albo przekształcenia Sprzedawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
  – zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianach Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W zakresie świadczenia usług elektronicznych (w szczególności usługi Konta) Użytkownik może zakończyć korzystanie z usług elektronicznych wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie wskazanym powyżej lub korzystając z opcji usunięcia Konta, co nie ma wpływu na realizację zawartych wcześniej umów sprzedaży.
 3. Zastosowanie Regulaminu po zmianach. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego w informacji i odnoszą się do Umów sprzedaży zawartych od tego dnia. Zawarcie Umowy sprzedaży od daty wejścia w życie zmian oznacza akceptację Regulaminu w wersji obowiązującej po zmianie.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. 
 4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
 5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). 
 6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujący adres Sprzedawcy: APM spółka cywilna z siedzibą pod adresem Plac Jana Pawła II 4/2, 10-102 Olsztyn, NIP: 7393937580, e-mail: info@cucinaora.com.
 2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy, a w sprawach, których stroną jest Konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 5. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Kupującego będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Kupującym a Sprzedawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2024 r. Regulamin znajduje zastosowania do Umów sprzedaży zawartych od dnia jego wejścia w życie.

 

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu