fbpx
Zaznacz stronę
0,00 
0

§1. Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 4. Sklep lub Strona – sklep internetowy CUCINAORA.COM prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://cucinaora.com
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu.
 6. Sprzedawca – firma APM S.C. z siedzibą w Olsztynie (10-267), ul. Henryka Sienkiewicza 1/1, NIP: 7393937580. Jest jednocześnie właściciele i podmiotem świadczącym usługi poprzez niniejszy sklep.

§2. Informacje podstawowe

 1. Z Sprzedawcą można skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: info@cucinaora.com.
 2. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 11.11.2022 r.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

§3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Sprzedawcę działalności związanej ze sprzedażą akcesoriów do urządzenia Thermomix.
 2. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
  1. w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów
  2. założenie konta użytkownika;
  3. subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

§4. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony należy posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  • przeglądarkę internetową,
  • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter,
  • numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line.

§5. Sklep internetowy – sprzedaż produktów

 1. Składanie zamówień:
  1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni.
  4. Zamówienia są realizowane w terminie od 2 do 7 dni roboczych, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, Kupujący otrzyma stosowną informację.
 2. Dokonywanie płatności
  1. Sprzedawca umożliwia zapłatę:
   1. za pobraniem
   2. za pośrednictwem operatora płatności internetowych – przelewy24.pl
  2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Sprzedawca lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. Dostawa
  1. Sprzedawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia.
  2. Koszty dostawy Sprzedawca określa na stronie, tak abyś Kupujący mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
  3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Kupujący zgłosi ten fakt kurierowi i spisze z nim protokół szkody obejmujący te informacje. Należy pamiętać, że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania roszczeń reklamacyjnych.
 4. Gwarancja
  1. Sprzedawca udziela na rzecz Kupującego, który jest Konsumentem gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 5. Pozostałe informacje
  1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności:
   1. zajdzie prawdopodobieństwo, że Kupujący podał nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki
   2. Kupujący dwukrotnie nie odebrał przesyłki
   3. Kupujący nie opłacił zamówienia w terminie.
  3. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub bez jego zakładania.

§6. Prawa konsumenta

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. W tym celu Konsument może skorzystać z znajdującego się  na na stronie sklepu formularza (https://cucinaora.com/wp-content/uploads/2022/11/formularz-odstapienie-od-umowy.pdf) Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe. Konsument może również odstąpić od umowy wysyłając na adres email: info@cucinaora.com wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. 
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu Konsument wyślę Sprzedawcy wiadomość e-mail lub pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą a:
  1. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić na rzecz Konsumenta poniesione płatności
  2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionych produktów
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania zwrotu zakupionych produktów Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.
 6. Płatność zwrócona zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty.
 7. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy na Kupującym ciąży odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7. Konto użytkownika

 1. Kupujący może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez Sprzedawcę, po otrzymaniu od Kupującego, stosownej prośby.

§8. Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa i polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Sprzedawcy.
 2. Zapisując się na newsletter Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na podany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Rezygnacja z newslettera może nastąpić przy użyciu opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Sprzedawcą.

§9. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: info@cucinaora.com
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię oraz adres e-mail kupującego,
  2. dokładny opis i powód reklamacji,
  3. żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację zostaną udzielone drogą mailową.

§10. Rozwiązywanie sporów

 1. Kupujący wyraża zgodę, że w przypadku zaistnienia sporu strony spróbują go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez jedną ze stron. Jeśli w zakreślonym okresie nie dojdzie do zakończenie sporu to swoje roszczenia każda z stron będzie mogła złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, ustala się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Kupujący wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§11. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.cucinaora.com/polityka-prywatnosci

§12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu